Vi sælger kun til firmaer, foreninger m.m.

Private kan kun undtagelsesvis købe, såfremt det drejer sig om større partier.

 

Reklameartikler fremstilles kun mod betalingsaftale.

Såfremt andet ikke er aftalt, fremsendes der faktura til forudbetaling.

Kredit kan gives, såfremt vi kan indhente tilfredsstillende kreditoplysning.
Betingelse for at vi kan give kredit vil som minimum være:
At der er et offentligt regnskab, samt drift og egenkapital er positiv.

Normal kreditaftale vil være:  8 dage - netto kontant

Til indhentning af kreditoplysninger skal vi bruge dit momsnummer.

Når ordre er afgivet hjemtages varer fra fjernlager og faktureres til dig.
Annullering af ordre kan kun ske efter aftale.
Varer som er leveret uden tryk eller venter på trykning kan normalt returneres, men kun i original emballage og mod betaling af fragt samt fradrag på 20% med et minimums gebyr på kr. 350,-
Bestilles der varer som skal passe bestemte personer, så skal der bestilles prøve først. Prøver faktureres og tages normalt ikke retur, da de bestilles hjem fra udlandet. Returnering af varer som ikke passer, foregår under vores returneringsbetingelser.
Er der fremstillet prøver faktureres disse samt omkostninger til fremskaffelse af disse.
Ved annullering af ordre forbeholder vi os også ret til at fakturere beløb for mistet fortjeneste samt arbejdstid vi har brugt på opgaven.

Varer med tryk tages ikke retur.

Mest benyttet er tryk i pantone solid C og du skal regne med at farven kan afvige fra farvekort alt efter hvad der trykkes på, og skærmbilleder viser forskelligt.
Hvis farven skal ramme nøjagtig, så skal der fremsendes en farveprøve, hvorefter vi laver en trykprøve. Pris for trykprøve afhænger af, hvilken vare det drejer sig om, men vil ligge på ca. kr. 350 pr. farve.

Levering:
Varerne betragtes som leveret, når vi rettidig har leveret varerne til fragtmanden.
Såfremt varerne ikke kan afleveres i henhold til fragtmandens til en hver tid gældende regler, 1.gang fragtmanden komme på adressen, er det op til dig at lave anden aftale med fragtmanden.
Forsinkelse pga. strejke, vejrlig etc. er force majeure
Flere af vores leverandører har klausul på at kvantum er + - 10% og vi afregner efter leveret antal.

Reklamation:
Køber skal straks efter varens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte.
Jensenhandel skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 8 dage efter varens ankomst.
Reklamation skal være skriftlig og afgives straks manglen konstateres eller burde være konstateret. I modsat falt mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationer fritager ikke køber for at betale købssummen til den aftalte forfaldstid.
Såfremt det leverede er behæftet med mangler skal varerne returneres og Jensenhandel er berettiget til at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid eller kreditere varerne.
Jensenhandel er i intet tilfælde forpligtet til at betale købers eventuelle omkostninger til konstatering af mangler. Ved afhjælpning og omlevering skal det solgte returneres til Jensenhandel i original emballage og for købers regning og risiko.
Ved genbestilling af samme varenummer kan der være lavet ændringer, som er uden for vores indflydelse.
Vil du sikre dig, om varerne er nøjagtig som sidst du fik leveret, så skal du rekvirere en prøve først, ellers leverer varerne, som de laves på bestillingstidspunktet.

Force Majeure:
Jensenhandel er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller nogen anden årsag, som ligger udenfor Jensenhandel's kontrol.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Jensenhandel skal i ovennævnte tilfælde meddele køber ændringen eller den forventede ændring i leveringstid uden ugrundet ophold. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem parterne i anledning af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved anvendelse af dansk ret. Danske internationale privatretlige regler finder ikke anvendelse. Sagen afgøres ved de almindelige domstole ved jensenhandel til enhver til værende hjemting.

Prøver faktureres til prisen + leveringsomkostningerne
og tages kun retur efter nærmere aftale


Active reklame - v/Jensenhandel ApS - CVR nummer 31581125
Kærlund 2, DK-9850  Hirtshals
 

Henvendelse:
Bedst med formular - de behandles løbende - klik her

Findes også øverst i den orange menu
 

Telefonisk betjening:
Mandag til torsdag fra
kl. 9.00 - 16.00
Fredag fra kl. 9.00 - 14.00

9894 1866 Fastnet
3064 1860 mobil/sms

E-mail: info@jensenhandel.dk